Verkorte checklist aangifte 2019


Download de checklist via deze link

Wat heeft u allemaal nodig voor het invullen van uw (elektronische) belastingformulier?

ALGEMEEN

o    een print of kopie van uw aangifte over 2018 en (eventueel) die van uw partner. (nieuwe klanten)

o    de (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting/premieheffing over 2018 en 2019

o    de (voorlopige) beschikkingen Toeslagen 2019

 

BOX 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
inkomsten

o    jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s)

o    ontvangen alimentatie (maak onderscheid tussen de alimentatie voor uzelf en die voor uw kinderen)

 

Vervoer

o    de reis- of OV-verklaring als u met het openbaar vervoer naar uw werk ging en de reiskosten niet (of niet volledig) vergoed kreeg


eigen woning

o    de WOZ-waarde (met peildatum 1 januari 2019!) van uw woning

o    de jaaropgave(n) van de hypotheeklening(en), met vermelding van hoofdsom en rente (plus overzichten van alle niet-hypothecaire leningen die betrekking hebben op de eigen woning)

o    in geval van aankoop van een nieuwe woning, onderhoud, verbouwing of oversluiten hypotheek:

o    nota’s van taxateur en notaris

o    een overzicht van de bankkosten

lijfrentepremies

o    overzicht betaalde lijfrentepremies

o    bij bancair lijfrenteproduct: overzicht van de stortingen op een lijfrentespaarrekening of –beleggingsrecht

o    jaaropgave(n) van de opgebouwde pensioenaanspraken in 2019 (de zogenaamde ‘factor A’)

uitgaven

o    overzicht niet-vergoede en door u betaalde ziektekosten

o    overzicht van studiekosten

o    overzicht van uitgaven voor levensonderhoud van uw kinderen (20 jaar of jonger) voor wie geen volledige kinderbijslag en/of geen studiefinanciering is ontvangen

o    overzicht giften (alléén aan ANBI’s)

o    betaalde alimentatie (maak onderscheid tussen de alimentatie voor uw ex en die voor uw kinderen)

BOX 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

dividenden en vervreemdingswinst

o    overzicht dividenduitkering(en)

o    overzicht vervreemdingswinst bij verkoop aandelen

BOX 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Bezittingen

o    jaaropgave(n) betaal- en spaarrekening(en) voor het saldo op 1 januari 2019

o    jaaropgave(n) effectenrekening(en) voor het saldo op 1 januari 2019, plus ingehouden (binnenlandse en buitenlandse) dividendbelasting

o    waarde tweede woning (binnen- èn buitenland)

schulden

o    overzichten van àlle schulden, zoals consumptieve leningen, (onderhandse) leningen, leningen bij postorderbedrijven, het negatief saldo van creditcard en bankrekeningen en de hypotheek voor de tweede woning (voor alles geldt: de stand op 1 januari 2019)